Διαγωνισμός για την Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Δουκός Μποφώρ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεξαγωγής Συνοπτικού διαγωνισμού για την

«Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Δουκός Μποφώρ»

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 30-05-2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό , θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Δουκός Μποφώρ», προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

    Η υπόψη προμήθεια, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, σε βάρος της πίστωσης με  Κ.Α. 30-7135.078 για το οικονομικό έτος 2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)

    Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει συνολικής τιμής μετά από αξιολόγηση της προσφοράς του, από το αρμόδιο όργανο.

    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη.

  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 650,00 € (ήτοι 2% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου – Τμήμα Κοινοχρήστων χώρων, οδός Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσός,  Α’ Όροφος, Γραφείο 15, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (αρμόδιος κ. Πιταροκοίλη Σγουρίτσα, τηλ.  2813-409830).

Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Προσφοράς) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.heraklion.gr/press/auction.

Η παρούσα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 12 ημέρες, στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ τουλάχιστον 5 ημέρες και θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.

Τα έξοδα δημοσίευσης στην εφημερίδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας 

                                                                                & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων